De Stichting

De Vrienden van het Havengebouw is een stichting.

Deze stichting heeft tot doel:

1)   Het bevorderen, verbeteren en ondersteunen van de sociale verbinding van de monumentale ambiance van het Havengebouw te Amsterdam. Alsmede het gedachtegoed van architect W.M. Dudok.

2)   Het verwerven, beheren en bewaren van aan het Havengebouw gerelateerde zaken en goederen

3)   Het optekenen en publiceren van verhalen over het Havengebouw en de daarin (in het verleden) gevestigde huurders.

De stichting tracht haar doel tevens te verwezenlijken door:

a)   Het verkrijgen en bijeenbrengen van fondsen, gelden en middelen ten behoeven van de verwezenlijking van het doel der stichting, onder ander door het werven en ontvangen van donaties, bijdragen, leningen. Legaten en gelden, roerende goederen, registergoederen en – na goedkeuring door het bestuur – het aannemen van door de wet toegekende subsidies.

b)   Het verkrijgen en bijeenbrengen van tegoeden van andere organisaties zonder winstoogmerk die zijn opgericht met vergelijkbare doeleinden, zij het door middel van aankoop, schenking, fusie, consolidatie of anderszins.

c)    Het bevorderen van partnerschappen en informele samenwerking tussen particulieren en/of ondernemingen onderling, die geïnteresseerd zijn in en willen bijdragen aan de verwezenlijking van het doel der stichting.

d)   Het verrichten van al datgene wat met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houd dan wel bevorderlijk kan zijn aan de verwezenlijking van het doel der stichting, alles in de ruimste zin van het woord.