Bestedingscriteria

Bestedingscriteria Stichting vrienden van Het Havengebouw Amsterdam

 

Algemeen

Het bestuur van de Stichting heeft een aantal algemene bestedingscriteria vastgesteld. Deze zijn gebaseerd op de verwachting dat van vrienden en overige giften, donaties een redelijke basis kan worden gelegd voor de financiering.

Als deze inkomsten substantieel lager of hoger zullen uitkomen, zullen de bestedingscriteria kunnen worden bijgesteld.

Bestedingen algemeen:

Inkomsten uit donaties en giften van (bedrijfsvrienden) zullen de eerste twee jaren naar verwachting voor het grootste worden besteed aan:

  • Catalogisering en digitalisering van het aanwezige archiefmateriaal
  • Vooronderzoek naar projecten (zie projecten)
  • Het vormen van een aankoopfonds (zie aankoopfonds)
  • Het laten uitvoeren van restauraties aan goederen
  • Het houden van vriendenbijeenkomsten

Aankoopfonds:

Het aankoopfonds is bedoelt voor de mogelijke verwerving van goederen welke:

  • oorspronkelijk tot Het Havengebouw hebben behoord
  • onderdeel uitmaakten van inventaris van de (voormalige) huurders

Aankopen zullen uit dit fonds worden gedaan.

Daar waar er nog geen middelen zijn om een object te verwerven kan er – bij voldoende middelen – een extra dotatie aan het aankoopfonds worden gedaan.

Reservering van middelen in het aankoopfonds kan voor een periode van maximaal 3 jaren.

Een langere reservering van middelen in het aankoopfonds is alleen mogelijk als er een optie tot koop is genomen op een object uit de markt waarvan de levering pas op langere termijn zal kunnen plaatsvinden, of als een aanbetaling is gedaan op een object.

Projecten:

Het bestuur beoordeeld en onderzoekt de haalbaarheid van projecten. Een eerste toetsing op de doelstellingen van de Stichting liggen hieraan ten grond.

Het bestuur kent een bedrag toe aan het project (uit de algemene donaties en giften) waaruit moet worden gefinancierd:

  • het uit te voeren vooronderzoek naar de totale kosten van het project
  • het fondsenwervingsplan voor dit project

Indien er voor de realisatie van het project niet voldoende externe fondsen kunnen worden aangeboord kan het bestuur besluiten een extra bedrag aan het project toe te kennen.

Batige saldi op projecten kome ten gunste van de algemeen te besteden middelen, waaruit het aankoopfonds en nieuwe projecten worden gefinancierd.