Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Vrienden van het Havengebouw Amsterdam

 1. Inleiding

Het Havengebouw in Amsterdam, gelegen aan De Ruyterkade, pal naast het centraal station werd in 1959 gebouwd. Architect van het gebouw was de beroemde Dudok. Het pand is markant voor de stad Amsterdam, maar ook voor de (voormalige) huurders en gebruikers. Sinds jaren is het pand ook een gemeentelijk monument.

In dit beleidsplan geeft het bestuur kort aan welke werkzaamheden de Stichting zal verrichten, de manier waarop zij geld wil werven, hoe het beheer van de middelen zal plaatsvinden en hoe zij tot besteding van middelen komt.

 1. Statutaire bepalingen/doel

De volgende statutaire bepalingen zijn van belang en worden daarom hier aangehaald:

 • Het bevorderen, verbeteren en ondersteunen van (de sociale verbinding) – van de monumentale ambiance van het Havengebouw te Amsterdam aan De Ruyterkade 7 en het gedachtegoed van zijn architect W.M. Dudok.
 • Het verwerven, beheren en bewaren van aan het voornoemde Havengebouw gerelateerde zaken en goederen
 • Het optekenen en publiceren van verhalen over het voornoemde Havengebouw en de daarin (in het verleden) gevestigde huurders.
 1. Werkzaamheden van de Stichting

De Stichting wil die delen van het gebouw welke nog monumentaal zijn behouden en conserveren. Ook is er nog origineel meubilair aanwezig in het gebouw. Dit is soms in slechte staat van onderhoud. Daar waar mogelijk zal de Stichting de restauratie hiervan bekostigen.

Er is een grote hoeveelheid aan archiefmateriaal, zowel in het gebouw, als in archieven van gemeentelijke musea. De nog in het gebouw aanwezige stukken zullen worden gecatalogiseerd.

Bij in het verleden uitgevoerde verbouwingen delen van aanwezige inventaris tijdelijk uitgeleend, maar nooit meer teruggekomen. De Stichting stelt zich mede ten doel tenminste de verblijfplaatsen te achterhalen en indien mogelijk de goederen weer in het gebouw te krijgen.

Ook het verwerven van goederen welke – met inachtneming van de statuten – gebouw gerelateerd waren, behoort tot de werkzaamheden van de Stichting.

 1. Het werven van middelen

De Stichting heeft een website.

Het huidige bestuur van de Stichting heeft een groot aantal bedrijfsmatige contacten, die allen zullen worden benaderd een donatie te doen.

De (voormalige) huurders van het gebouw en de (voormalige) werknemers binnen het gebouw zijn de tweede groep die actief benaderd worden voor hun donaties.

De donaties zijn ter verwezenlijking van de doelen.

De doelen zullen steeds projectmatig worden aangepakt. Op de website van de Stichting zullen de actuele projecten worden benoemd.

Voor speciale projecten kunnen ook (voormalig) gevestigde bedrijven individueel of collectief worden benaderd voor de verwezenlijking van een project.

Daarnaast behoren giften en legaten tot de mogelijkheden.

Tenslotte zullen fondsen benaderd worden als die een bijdrage kunnen leveren.

 1. Het beheer van het vermogen van de instelling en de besteding ervan

Het bestuur beheert het vermogen van de Stichting en bepaalt de besteding van de middelen binnen de kaders die de statuten aangeven. De Stichting stelt een lijst van criteria vast waaraan projecten moeten voldoen.

Een deel van de donaties zal worden besteed aan “vriendendagen”. Het bestuur is van mening dat het bijeenbrengen van de vrienden en de bedrijfsvrienden, deze te informeren over de voortgang van projecten, lezingen te organiseren over bepaalde zaken en zo de (bedrijfs) vrienden samen te brengen kan zorgen voor een constante stroom van donaties.

Jaarlijks legt de Stichting in een jaarverslag verantwoording af over de besteding van de middelen. Dit jaarverslag ligt ter inzage bij het secretariaat en wordt gepubliceerd op de website.

Indien de Stichting zal worden geliquideerd, zal een eventueel batig liquidatiesaldo worden besteed aan een kwalificerende goeddoelinstelling dan wel ten nutte komen van het algemeen belang.

 1. Bestedingscriteria

Deze criteria zijn gereed en door het bestuur vastgesteld en gepubliceerd op de website.

 1. Planning

2016 en 2017:   

Werven middelen en uitvoering geven aan de volgende projecten:

 • Catalogiseren en (deels) digitaliseren van het nog in et gebouw aanwezige archief, voor zover dit voor de Stichting van belang is of zou kunnen worden,
 • Het uitbrengen van een eerste boek over het gebouw,
 • Lokaliseren van de verblijfsplaats van het scheepsmodel de Johan van Oldenbarnevelt.

In de najaarsvergadering van 2016 zal het bestuur 1 of meer projecten voor 2017 en 2018 benoemen.